Teima Down Ferrol

TRANSPARENCIA

Estatutos e Regulamentos:

Memoria de actividades:

Memoria económica

Orzamentos

CANAL DE DENUNCIAS

A ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL conta cunha Canle de Comunicación e Denuncias que permita identificar condutas irregulares na ASOCIACIÓN e áreas de mellora na xestión interna. Esta canle para o envío de denuncias está ao dispor de todos os grupos de interese: persoas empregadas e voluntarias de ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL, doantes colaboradores, provedores etc. A ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL pon a súa disposición un formulario para recoller as denuncias que queiran formular, cuxo acceso está ao pé desta páxina. Tal e como recolle a Política da Canle de Comunicación e Denuncias, a comunicación poderase realizar de maneira anónima. Garantirase o dereito á intimidade e a confidencialidade dos datos persoais incluídos na denuncia. Para estes efectos, os expedientes xerarán un número de referencia que será co que se traballe, de modo que se poida asegurar a imposibilidade de identificación das persoas denunciantes. As persoas intervenientes en calquera actuación do procedemento de denuncia e investigación da mesma, asumen a obrigación de gardar secreto sobre calquera información á que tivesen acceso en virtude da súa participación, sexa cal for, no proceso. A vulneración do disposto no presente apartado poderá ser gravemente sancionada. A Canle de Denuncias está exclusivamente dirixido a recoller denuncias sobre condutas irregulares na ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL. Enviar unha denuncia implica manifestar o estado ilegal, irregular ou inconveniente de calquera acción levada a cabo pola ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL. Esta canle NON está dirixida a recoller denuncias relativas a condutas irregulares doutras entidades ou no marco da actividade doutras entidades sexan empresas, organizacións non lucrativas ou calquera outro tipo de organización, sexa cal for a súa relación coa ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL. No seu caso, estas denuncias deberán dirixirse ás canles de denuncia das entidades correspondentes. Tampouco está dirixido a recoller suxestións, comentarios ou consultas sobre a actividade da ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL. Toda denuncia recibida será analizada e tramitada de acordo o establecido na Política da Canle de Comunicación e Denuncias da ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL. Para iso, pódese cumprimentar e enviar o seguinte formulario web:

Adjunta de documentación: (máx 10 Mb, doc, docx, pdf, rar, zip)

Leído e Acepto

“Responsable de tratamiento: Sus datos serán tratados por ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL en Rúa Álvaro Cunqueiro, 1, entresuelo 15403 – Ferrol(A Coruña).

Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para los fines especificados en el motivo de contacto y poder darle respuesta a sus peticiones o consultas, con base legal en el consentimiento expreso.
Cesiones: no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos a través de este formulario de contacto o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: downgalicia.dpo@convenceabogados.es, o también por escrito, adjuntando una copia de un documento acreditativo de su identidad a la dirección: Rúa Álvaro Cunqueiro, 1, entresuelo 15403 – Ferrol(A Coruña).