Teima Down Ferrol

Política de privacidade

Desde ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites. Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información necesaria para coñecer que destino lle daremos aos datos que nos proporciones.

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitaches os teus datos, informámosche de que ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL, con CIF: G15458060 é o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

O Sitio web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de teimadownferrol.org., e que por tanto non son operados por ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL. Os titulares dos devanditos sitios web dispoñerán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios tratamentos e das súas propias prácticas de privacidade.

Desde ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

TEMOS DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS

Si, pola natureza dos datos que tratamos, contamos cun Delegado/a de Protección de Datos para garantir o cumprimento da normativa de protección de datos vixente. O noso Delegado de Protección de Datos é: CONVENCE ABOGADOS, S.L., co CIF: B27726769.

Podes contactar con el a través de downgalicia.dpo@convenceabogados.es.

ONDE INFORMAMOS?

Desde ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL informamos a través da páxina web teimadownferrol.org. no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que vostede decida facilitarnos voluntariamente.

 • Os datos derivados das comunicacións que manteña connosco.

 • A información correspondente á súa propia navegación no caso de Servizos Online (enderezo IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares – Pode ver a nosa Política de Cookies na web-).

 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.

 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteña connosco, incluída a súa imaxe, informándolle sempre neste caso da posibilidade de captar a súa imaxe.

 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre vostede, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o seu consentimento.

 • Os datos de terceiros que vostede nos facilite, previo o consentimento do terceiro en cuestión.

  Podes consultar máis información no apartado de rexistro de actividades desta política de privacidade.

COMO TRATAMOS OS DATOS?

En ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

Con todo, debido a que ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL non pode garantir a inexpugnabilidade da internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, por iso comprométese a comunicarche sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados aos devanditos datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, da relación laboral ou de calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE informámosche de que podes recibir comunicacións e información de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios e outros sistemas de comunicación) cando nos houberas outorgado o teu consentimento ou ben se trate de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos similares aos prestados con anterioridade polo responsable do tratamento dos teus datos.

No suposto de que non desexes recibir comunicacións e informacións desta índole, pódesnolo notificar por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 1 mes desde o seu envío.

No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións No caso de recibir as devanditas comunicacións por estes medios informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, notificámosche de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que desde ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL.

OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexan como consecuencia dunha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, nos solicitan os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fora dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que, se procede, nos prestes o teu consentimento.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión, desde ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou dalgunha outra forma legalmente admitida e que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións e non os aplicará ou usará cun fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario para obter confirmación de se ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL está a tratar ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL realizou ou realiza, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas.

 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos.

 • Dereito de supresión (“o dereito ao esquecemento”): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos ou tratados; que o Usuario retire o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal; que o Usuario se opoña ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; que os datos persoais foran tratados de forma ilícita; que os datos persoais deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal; ou que os datos persoais fosen obtidos produto dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar aos responsables que estean a tratar os datos persoais, da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais.

 • Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario para limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario os necesite para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxo ao tratamento.

 • Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o tratamento se efectúe por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.

 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL.

 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/o limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirche por escrito a ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL mediante correo electrónico a downgalicia.dpo@convenceabogados.es.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informarche de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, cunha copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

No caso de que consideres que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os teus datos persoais, terás dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/) – C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS E CANTO SE CONSERVARÁN OS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos dos datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE DE LEXITIMACIÓN

PRAZO DE CONSERVACIÓN

Xestión laboral

Xestión do persoal para a formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL.

Relación contractual

5 anos desde a finalización do contrato

Xestión fiscal e contable

Tratamento necesario para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables

Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

5 anos desde a finalización do contrato

O tempo necesario para responder das obrigas legais

Xestión de contactos

Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as

Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/a titular

Ata a perda relevante do seu uso

Prevención de riscos laborais

Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde

Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Ata a finalización da relación contractual

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Control laboral

Control de asistencia dos empregados/as ao posto de traballo e xestión das vacacións, baixas e outras asistencias


Relación contractual

Intereses lexítimos prevalecentes do responsable ou de terceiros

Ata a finalización da relación contractual

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

Xestión de candidatos/as a un posto de traballo

Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de curriculum, entrevistas persoais e probas de valoración

Intereses vitais do interesado/a ou doutras persoas

Consentimento expreso do interesado/a

Finalizado o prazo para o que se solicita cita

Xestión de doantes económicos

Xestión dos datos dos interesados/as en realizar unha achega á entidade e o control correspondente para a súa dedución ante a Axencia Tributaria

Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/da titular

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Organización de eventos e actividades

Xestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes.

Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/da titular

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

Comunicación informativa e notificacións

Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade

Intereses lexítimos prevalecentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/da titular

Xestión de persoas beneficiarias

Rexistro e xestión necesaria para a xestión das persoas beneficiarias na organización; alta como persoa beneficiaria, cobranza de cotas, envíos informativos…e outras xestións aprobadas nos estatutos da organización

Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Ata a finalización da relación contractual

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

Xestión do expediente de usuario/a

Xestión de datos para o apoio e a integración, a formación, procura de emprego, e o cubrir todas as súas necesidades na evolución da persoa como un servizo integral

Relación contractual

Intereses vitais do interesado/a ou doutras persoas

Consentimento expreso do interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/da titular

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

Xestión multimedia

Tratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión e promoción en medios de comunicación e redes sociais das actividades

Consentimento expreso do interesado/a


Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/da titular

Ata a perda relevante do seu uso

Xestión de voluntarios/as e alumnos/as en prácticas

Xestión dos datos destas persoas que prestan apoio nas actividades da entidade e realizan as correspondentes prácticas na área designada

Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Ata a cancelación e/ou oposición por parte do/da titular

O prazo legalmente establecido pola normativa específica

Xestión de convocatorias, consellos e citas do órgano directivo

Xestión dos membros da xunta directiva, persoas e institucións con vinculación á entidade e outros interesados para a xestión e información sobre reunións, e outras tarefas relacionadas co funcionamento interno

Relación contractual

Intereses lexítimos prevalecentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Ata a finalización da relación contractual

Xestión Videoconferencias / Videochamadas

Organización, alta de usuarios e realización de videoconferencias, e gravación das mesmas (reunións, webinar, formación)

Intereses lexítimos prevalecentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

Xestión de certificados de delitos sexuais

Consultar a existencia de antecedentes por delitos sexuais daquelas persoas que vaian acceder ao acceso e exercicio de calquera profesión, oficio e/ou actividade dentro da organización que impliquen contacto habitual con menores de idade

Obriga legal para o/a responsable

O tempo necesario para responder de obrigacións legais

 

ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario lea e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recoméndase ao Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.